Algemene Info

School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland, STHEAN

Opleiding tot therapeutisch evolutionair astroloog

Algemene Informatie

Definitie discipline

Astrologie als wetenschap

Astrologie is een empirische wetenschap die stoelt op observatie en correlatie van de energetische samenhang tussen menselijk gedrag en de positie en beweging van planeten, punten en overige lichamen in ons zonnestelsel. Dit betekent dat:

 1. zij menselijk gedrag observeert
 2. de positie en beweging van de hemellichamen observeert
 3. uitgaat van een energetische samenhang i.p.v. een causaal verband tussen menselijk gedrag en de bestudeerde hemellichamen
 4. verbanden legt tussen beide.

Binnen de astrologie als discipline bestaat een veelheid aan stromingen. Binnen die veelheid vertoont de evolutionaire astrologie zekere gelijkenissen met die stromingen die onder de noemer spirituele astrologie vallen, hoewel zij zich zeer duidelijk onderscheidt van wat in Nederland bekend staat als de Zwarte Lichten astrologie.

Evolutionaire astrologie

De evolutionaire astrologie gaat uit van een thematische zielsontwikkeling over een meerderheid van door de ziel gecreëerde levens. In het in de opleiding gehanteerde begrippenkader definieert zij nauwkeurig de relatie tussen Bron, ziel en ego. Zij doet dit niet alleen omdat zij meent dat deze begrippen nauwkeurig gedefinieerd dienen te worden alvorens over evolutie van de ziel gesproken kan worden, maar ook en vooral om duidelijk aan te geven waar en in welke mate zij verschilt van andere vormen van spirituele astrologie. De evolutionaire astrologie bestudeert de evolutionaire reis van de ziel begrepen als voornoemde thematische ontwikkeling. Haar duidingswijzen verschaffen de therapeutisch evolutionair astroloog inzicht in de thema’s die de ziel in een veelheid aan levens verkend heeft, in de lading waar de ziel het huidige leven mee binnenkomt en in de intenties die de ziel heeft voor dat leven.

Therapeutische evolutionaire astrologie

Binnen de evolutionaire astrologie gebaseerd op het werk van haar grondlegger Jeffrey Green onderscheidt de therapeutische evolutionaire astrologie zich van andere benaderingen door het belang dat zij hecht aan- en de nadruk die zij legt op het therapeutisch aanwenden van deze inzichten. De therapeutische evolutionaire astrologie gaat ervanuit dat veel, zo niet alle problemen, uitdagingen en levensvragen die een mens tegenkomt op zijn pad te maken hebben met waar de ziel vandaan komt en waar zij naar op weg is, d.w.z. met haar evolutie.

De therapeutische evolutionaire astrologie bedoelt mensen op hun levenspad te begeleiden in die problemen, uitdagingen en vragen door ze inzichtelijk te maken tegen de achtergrond van de zielsintenties.

Het is dit inzicht dat therapeutisch blijkt te werken doordat het een perspectief biedt binnen hetwelk die problemen, uitdagingen en vragen geplaatst en vervolgens begrepen kunnen worden. Ook werkt het therapeutisch doordat het mensen de mogelijkheid biedt mee te werken aan de zielsintenties dan wel van medewerking af te zien. Drie ferme pijlers die het gebouw van een verantwoorde therapeutische omgang met cliënten steunen zijn daarmee aanwezig: inzicht, keuze en de mogelijkheid tot het nemen van verantwoording.

Aangezien de therapeutische evolutionaire astrologie voornoemde pijlers bedoelt te bouwen dan wel te versterken, onthoudt zij zich van iedere vorm van voorspellende astrologie begrepen als concrete uitspraken over concreet te verwachten gebeurtenissen in het leven van de cliënt.

Willekeurig welk inzicht m.b.t. toekomstige ontwikkelingen dat voortkomt uit de bestudering van transits, primaire en secundaire progressies bijvoorbeeld, zal verwoord worden als een veld aan mogelijkheden begrepen als tendensen en/of verwachtingen en steeds geduid worden tegen de achtergrond van de zielsintenties voor het huidige leven. Nooit zullen uitspraken worden gedaan die bij de cliënt de indruk zouden kunnen wekken van een onontkoombaar lot. De therapeutische evolutionaire astrologie beschouwt concrete uitspraken over te verwachten concrete gebeurtenissen als een schending van het principe van de vrije wil en daarmee als ethisch onverantwoord en therapeutisch contraproductief.  

Therapeutisch model: psychosynthese

Het therapeutisch model dat aan de STHEAN wordt gebruikt is dat van de psychosynthese van Roberto Assagioli. Voor dit model is gekozen niet alleen omdat het stoelt op een transpersoonlijke visie van de mens maar vooral omdat het uitgaat van wat er in potentie mogelijk is in de mens. Zowel het transpersoonlijke model als de nadruk op wat er mogelijk is in de mens i.p.v. wat er gebroken of beschadigd is, sluiten aan op de nadruk die de therapeutische evolutionaire astrologie legt op de mogelijke verwezenlijking van de zielsintenties in het huidige leven.

Het aan de STHEAN gehanteerde therapeutische model wordt verder aangevuld door inzichten voortgekomen uit meer dan veertig jaar regressietherapie, met als belangrijkste vertegenwoordigers Morris Netherton, Roger Woolger, Patricia Walsh, Hans ten Dam, Rob Bontenbal, Ronald van der Maesen et al.

Opleiding en beroep

Het beroep

De astroloog kan in het beroepenveld geplaatst worden in de alternatieve maatschappelijke of psycho-sociale hulpverlening. Hij is over het algemeen zelfstandig werkzaam en voert een eigen praktijk waar hij inzichten en adviezen geeft aan de hand van de geboortehoroscoop. De hulpvraag van de cliënt heeft doorgaans te maken met persoonlijke kwesties als relaties, zingeving en spirituele ontwikkeling.

Er worden in Nederland in toenemende mate pogingen ondernomen de astrologie als discipline te integreren in het bedrijfsleven (personeelsbeleid) en in het onderwijs (begeleiding van studenten én leerkrachten). Deze pogingen zijn in wisselende mate succesvol en markeren een grotendeels onontgonnen terrein.

Beroepshouding

Aangezien de STHEAN opleidt tot therapeut astroloog wordt tijdens de opleiding veel aandacht besteedt aan een ethisch én therapeutisch verantwoorde beroepshouding. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van die sociale en communicatieve vaardigheden die tijdens het gesprek dan wel de meerdere gesprekken tussen therapeut en cliënt een maximaal therapeutisch effect kunnen sorteren.

Dit effect wordt gemeten aan de mate waarin tijdens dat gesprek/die gesprekken een zinvol antwoord is gevonden op de hulpvraag van de cliënt. Het is beslist niet de bedoeling dat de astroloog de cliënt vertelt wat hij/zij allemaal ‘gezien heeft’ of meent gezien te hebben in de horoscoop voor zover het karakter, mogelijkheden en beperkingen, aanleg, et cetera betreft zonder dat het vermelde betrekking heeft op de vraag die de cliënt voorlegt.

Veeleer is het de bedoeling dat de problematiek inzichtelijk wordt gemaakt tegen de achtergrond van de zielsintenties zodat de cliënt niet alleen begrijpt waar de vraag vandaan komt maar door middel van het ontstane inzicht ondersteunt wordt in het vinden van een antwoord op de vraag en vervolgens in het zelfstandig nemen van beslissingen die de door de cliënt gewenste verandering in haar/zijn leven in gang kan zetten.

Een gehele module is daarom gewijd aan het ontwikkelen van therapeutische consult vaardigheden.

De drie V’s

Een in de opleiding gebruikte richtlijn zijn de drie V’s: verdiepend inzicht, vrije wil en verantwoording nemen. Het is uit hoofde van deze drie V’s dat de therapeutische evolutionaire astrologie voorspellende uitspraken over concreet te verwachten gebeurtenissen gedaan binnen een astrologisch consult als onethisch en therapeutisch contraproductief beschouwd.

De vertrouwensdriehoek

Juist doordat het principe van de drie V’s een leidraad is in de therapeutische omgang met de cliënt wordt ook van de student aan de STHEAN verwacht dat hij/zij tijdens de opleiding reflecteert op het eigen beroepsmatig handelen zodat hij/zij zijn/haar eigen ethische maatstaf wordt.

Reflectie op het eigen therapeutisch handelen bouwt zelfvertrouwen. Het is het vertrouwen dat de therapeut heeft in de eigen beroepshouding, begrepen als ethisch en therapeutisch verantwoord handelen, dat meegenomen zal worden naar de therapeutische vertrouwensrelatie met de cliënt.

Deze relatie is een driehoek die bestaat uit het vertrouwen dat de therapeut heeft in het eigen beroepsmatig handelen (de basis van de driehoek), het vertrouwen dat de cliënt plaatst in de therapeut (de tweede poot van de driehoek) en beider vertrouwen in de uitkomst van de therapie (de derde poot die leidt naar de top van de piramide).    

De opleiding

De STHEAN is een beroepsopleiding die de student voorbereidt op het zelfstandig vak van therapeutisch evolutionair astroloog.  De opleiding is daarmee bedoeld voor eenieder die op professionele wijze met astrologie wil omgaan. Na het afronden van de studie en het behalen van het landelijk examen kan de student het lidmaatschap als erkend praktijkvoerend astroloog aanvragen bij de Astrologische Vakvereniging Nederland (A.V.N.).

Meer informatie over de verschillende soorten lidmaatschap aangeboden door de A.V.N. is te vinden door het volgen van de volgende link

http://www.avn-astrologie.nl/vereniging/soorten-lidmaatschap

 

Loopbaanmogelijkheden

De markt

Het beroep van therapeutisch evolutionair astroloog is vooralsnog geen onderdeel binnen enigerlei organisatie of bedrijf in Nederland. Ook wordt het vak van astroloog niet erkend door de in Nederland opererende zorgverzekeraars.

Het feit dat veel mensen desalniettemin de hulp van een astroloog opzoeken en dus menen deze nodig te hebben, is een indicatie van de grootte van het marktsegment waarbinnen de professionele astroloog werkzaam is en in de toekomst kan verwachten werkzaam te blijven.

Het is in dit verband raadzaam te bestuderen hoe het andere disciplines is vergaan na hun aanvankelijke intrede in de zorgsector. Wie de ontwikkeling heeft gevolgd van bijvoorbeeld de acupunctuur of de homeopathie zal begrijpen dat de zgn. ‘alternatieve gezondheidszorg’ een dusdanige groei doormaakt dat wat twintig jaar geleden bestempeld werd als ‘alternatief’ inmiddels regulier geworden is. Getuige van deze ontwikkeling is tevens een tijdschrift als Happinez, gewijd aan ‘zingeving en verdieping in combinatie met een pure, stijlvolle manier van leven’ (bron: http://www.missmag.nl/happinez/ ), dat achtmaal per jaar verschijnt en een gemiddelde oplage heeft van 250,000.

Algemene inhoudsbeschrijving van de opleiding

Inleiding

Wat volgt is een algemene beschrijving van de inhoud van de opleiding. Voor een gedetailleerde omschrijving van het curriculum en het lesprogramma wordt verwezen naar het onderdeel Curriculum op deze website (Opleiding > Curriculum) en naar de Studiegids.

De STHEAN is vanaf najaar 2018 een Online beroepsopleiding die opleidt tot het zelfstandig beroep van therapeutisch evolutionair astroloog. Er wordt naast het verwerven van astrologische duidingstechnieken op evolutionair astrologische grondslag tevens veel aandacht besteed aan enerzijds spirituele ontwikkeling en anderzijds het leren en ontwikkelen van therapeutische consultvaardigheden. Tussen deze beide laatste wordt bovendien integratie gezocht zodat persoonlijke ontwikkeling verantwoord therapeutisch handelen ondersteunt en vice versa.

Aanvankelijk wordt niet gewerkt met de persoonlijke horoscoop van de student omdat de therapeutische vertrouwensdriehoek in een lessituatie niet verondersteld kan worden aanwezig te zijn. Naarmate de opleiding vordert echter komt de persoonlijke horoscoop van de student steeds meer in beeld en daarmee tevens zijn zielsvraagstukken, evolutionaire struikelblokken en traumalading.

Doelstelling

De School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland, STHEAN, heeft als doelstelling

 1. het tot therapeutisch evolutionair astroloog opleiden van astrologen en astrologen in spé.
 2. het op ethisch en kwalitatief verantwoorde wijze bevorderen en uitdragen van de kennis en de werkwijzen van de therapeutische evolutionaire astrologie alsook het bevorderen van haar praktische toepassing. Door het verzorgen van een kwalitatief hoogwaardige opleiding wordt getracht dit doel te verwezenlijken.
 3. sociaal-maatschappelijk erkenning van de therapeutische evolutionaire astrologie als volwaardige vorm van psychotherapie.
Studieniveau                                                                               

De opleiding wordt gegeven op H.B.O.-niveau, hetgeen veronderstelt dat je

 1. in staat bent zelfstandig lesstof voor te bereiden
 2. in staat bent zelfstandig relevante literatuur te bestuderen
 3. in staat bent zelfstandig verbanden te leggen tussen bestudeerd lesmateriaal c.q. aanbevolen/verplichte literatuur en het in de les behandelde
 4. in staat bent zelfstandig voor de lesstof relevant materiaal te verzamelen en te onderzoeken, c.q. vragen voor te bereiden voor de Live Webinars.
Ethische code

De STHEAN hanteert een ethische code waaraan iedere student, vanaf het moment van inschrijving, verplicht is zich te houden. De beroepscode van de Astrologische Vakvereniging Nederland is hierin opgenomen. Van studenten wordt verwacht dat ze in de geest van deze ethische code handelen in hun omgang met cliënten en met de astrologie als discipline.

Leslocatie

Aangezien de Opleiding vanaf najaar 2018 uitlsuitend Online wordt aangeboden is er geen fysieke les locatie in de vorm van een leslokaal.

CRKBO erkend

De opleiding heeft per juli 2017 een erkenning van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) waardoor zij is vrijgesteld van omzetbelasting. Daarmee zijn studiekosten voor studenten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als studie voor beroep.