Algemene Voorwaarden

Voorwaarden en Bepalingen

A. Aanmeldingsprocedure

B. Annulering

Annulering van op de website van de school aangeschafte modulen is onder geen enkele voorwaarde mogelijk.

C. Toelatingseisen

Aangezien de STHEAN vanaf najaar 2018 haar curriculum uitlsluitend digitaal ter beschikking van geïnteresseerden stelt, zijn geen toelatingseisen van toepassing.

D. Studieduur en studiebelasting

Aangezien de STHEAN vanaf najaar 2018 haar curriculum uitlsluitend digitaal ter beschikking van geïnteresseerden stelt, bepaalt de student zelf zijn/haar studieduur- en belasting.

E. Studiebegeleiding

F. Verplichte literatuur

In de Bijlagen van de Studiegids is een Literatuurlijst opgenomen waarin middels een kleurcodering aangegeven wordt welke boeken verplicht gelezen en bestudeerd moeten zijn voor het STHEAN eindexamen. Onderdeel van het eindexamen is een schriftelijke toets ontworpen om de kennis opgedaan tijdens het bestuderen van deze verplichte literatuur te testen. Een onvoldoende voor deze toets betekent dat een eventuele herkansing niet eerder dan drie maanden na het afgelegde eindexamen kan worden gedaan omdat ervan uit wordt gegaan dat de stof niet begrepen dan wel voldoende bestudeerd is (zie ook J. Herkansing toetsen en Eindexamen).

G. STHEAN eindexamen

De STHEAN beschikt over een toetsplan en heeft de bepalingen m.b.t. haar tussentijdse toetsen en eindexamen vastgelegd in een Toetsings- en examenregeling welke opgenomen is in de Studiegids. Door het ondertekenen van de Studieovereenkomst verklaart de kandidaat student kennis te hebben genomen van- en akkoord te zijn met de inhoud van deze regeling.

H. Bereikbaarheid

Voor vragen van administratieve aard of m.b.t. het onderwijs is de STHEAN ten alle tijden bereikbaar, hetzij via de website (www.sthean.com > Contactformulier) dan wel viaemail (michaeldebaker896@hotmail.com).  Vragen worden binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk dan wel mondeling beantwoord. Indien meer tijd nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden, ontvangt de leerling binnen 24 uur na ontvangst van de vraag een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de vraag en een indicatie van de termijn waarbinnen de leerling een antwoord op de vraag kan verwachten.

I. Geschillen en klachtenprocedure

In geval van een geschil tussen de STHEAN en een student wendt de student zich in eerste instantie tot de STHEAN in een poging het geschil intern op te lossen. Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden. De STHEAN verplicht zich ertoe 24 uur na ontvangst van de klacht schriftelijk bevestiging van ontvangst aan de student mee te delen. De STHEAN verplicht zich er voorts toe de klacht binnen één week na ontvangst van de klacht met de student te bespreken, hetzij schriftelijk dan wel in een persoonlijk gesprek. In alle gevallen worden klachten binnen vier weken na ontvangst door de STHEAN afgehandeld. Mocht dit door de aard van de klacht of door overige omstandigheden niet mogelijk zijn, dan wordt dit aan de student schriftelijk kenbaar gemaakt vergezeld van een toezegging m.b.t. de termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal zijn. Klachten worden in alle gevallen vertrouwelijk behandeld en bewaard voor een periode van vijf jaar.

Geschillen die niet onderling tot een bevredigende oplossing kunnen worden gebracht, kunnen worden voorgelegd aan de commissie van beroep van de Astrologische Vakvereniging Nederland (A.V.N.). Deze geschillen dienen schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat van de A.V.N.: Klachtencommissie van de Astrologische Vakvereniging Nederland, A.V.N. (dhr. Carol van den Hoorn, Secretaris van de Klachtencommissie en ombudsman van de A.V.N. (mail: astrologie@carolvandenhoorn.nl ) Lidmaatschap van de A.V.N. wordt in geval van een klacht door de STHEAN geverifieerd.

De uitspraak van de klachtencommissie van de A.V.N. is bindend voor zowel de STHEAN als de student. De STHEAN verplicht zich uiterlijk binnen vier weken na uitspraak van de commissie de klacht conform de uitspraak van de A.V.N. af te handelen.

Geactualiseerde informatie over de A.V.N. klachtenregeling vindt de student op de website van de A.V.N. door de volgende link te volgen: http://www.avn-astrologie.nl/vereniging/klachtenregeling

J. Beroepscode

Tijdens de beroepsopleiding verzorgd door de STHEAN wordt er gewerkt volgens de beroepscode van de Astrologische Vakvereniging Nederland (zie Studiegids Bijlagen). Van studenten aan de STHEAN wordt verwacht dat zij ten alle tijden handelen volgens het in deze code vastgelegde en de aanvulling daarop zoals opgesteld in STHEAN Uitgangspunten (zie Studiegids Bijlagen).

K. Wijzigingen

De STHEAN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in locatie, rooster, curriculum en overige zaken die betrekking hebben op de aard en inhoud van haar activiteiten. Deze wijzigingen zullen in alle gevallen schriftelijk aan reeds ingeschreven studenten worden medegedeeld.