Algemene Voorwaarden

Voorwaarden en Bepalingen

A. Aanmeldingsprocedure

Voorafgaand aan het tekenen van de Studieovereenkomst vindt er een intakegesprek met de docent plaats om eventuele vragen van de kandidaat student over de opleiding te kunnen beantwoorden en samen te kijken of de opleiding bij hem/haar past dan wel voldoet aan zijn/haar verwachtingen. Tijdens dit gesprek neemt de docent de Studieovereenkomst met de student door en ontvangt deze een kopie van de Geheimhoudingsovereenkomst, de Voorwaarden en Bepalingen en de Studiegids.

Na ontvangst door de STHEAN van de door de kandidaat ingevulde en ondertekende

1. Studieovereenkomst
2. Geheimhoudingsovereenkomst

is de inschrijving definitief doch de overeenkomst nog niet. Ontvangst van de door de kandidaat student ondertekende Studieovereenkomst en Geheimhoudingsovereenkomst wordt binnen 24 uur door de STHEAN aan hem/haar via email bevestigd. De kandidaat student kan kiezen voor inschrijving voor één, enkele /meerdere module(n) dan wel voor de gehele opleiding. De gemaakte keuze dient door de kandidaat student duidelijk aangegeven te worden op de daarvoor aangegeven ruimte in de Studieovereenkomst. De duur van de Studieovereenkomst, en daarmee die van de Geheimhoudingsovereenkomst, komt overeen met de tijd die de student nodig heeft voor het voltooien van de door hem/haar gecontracteerde module(n). In alle gevallen geldt een bedenktijd van 14 dagen na bevestiging van ontvangst door de STHEAN van de Studieovereenkomst en de Geheimhoudingsovereenkomst. De overeenkomst tussen de STHEAN en de student is pas bindend na ontvangst door de student van de factuur.

Contracteert de kandidaat student een of meerdere module(n) in plaats van de gehele opleiding (i.e. IMEA, VMEA 1 t/m 6), dan wordt bij afsluiting van een module en het contrateren van de daaropvolgende module geen nieuwe Geheimhoudingsovereenkomst tussen de student en de STHEAN afgesloten doch blijft de reeds ondertekende Geheimhoudingsovereenkomst van kracht.

Toont de kandidaat student zich niet bereid de Geheimhoudingsovereenkomst tussen hem/haar en de STHEAN te tekenen, dan zal de Studieovereenkomst niet door de STHEAN getekend worden, hetgeen betekent dat de kandidaat student geen factuur ontvangt en zijn/haar studie aan de STHEAN derhalve niet zal kunnen aanvangen.

Twee weken na de bevestiging door de STHEAN van de door de kandidaat ondertekende Studieovereenkomst en Geheimhoudingsovereenkomst ontvangt hij/zij via email een factuur voor de gecontracteerde module(n). Vanaf dit moment is de overeenkomst tussen de STHEAN en de student bindend. Deze factuur dient uiterlijk twee weken vóór aanvang van de eerste lesdag van de gecontracteerde module te zijn voldaan door storting op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur en met inachtneming van het factuurnummer. Contante betalingen worden niet aanvaard door de STHEAN.

De aanmeldingstermijn voor een module sluit drie weken vóór de eerste lesdag van de desbetreffende module. Aanmelden voor een Inleidende Module EA die van start gaat op 17 september bijvoorbeeld, kan t/m 27 augustus.

B. Kosten

De totale kosten van de opleiding zijn 3,060€. De Vervolg Module (7), die in zijn geheel gewijd is aan voorbereiding op het Landelijk Eindexamen is niet bij deze prijs inbegrepen. De kosten per module zijn 475€, m.u.v. VMEA (2), die 210€ kost. De kosten van Oefendagen alsook die van lesdagen van de Summer School – welke laatste lopen van eind juni t/m eind juli – zijn 70€/lesdag. Na ontvangst door de STHEAN van het verschuldigde lesgeld ontvangt de leerling binnen 24 uur een schriftelijke betalingsbevestiging van de STHEAN.

Op verzoek van een astrologische vereniging of een groep geïnteresseerden kan de STHEAN besluiten tot het geven van een module op gastlocatie. In dat geval komen de kosten voor zaalverhuur en benzine voor rekening van de aan de betreffende module deelnemende studenten. Deze kosten worden toegevoegd aan de prijs per module.

De factuur voor een gecontracteerde module dient uiterlijk twee weken vóór aanvang van de eerste lesdag van de gecontracteerde module te zijn voldaan door storting op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur en met inachtneming van het factuurnummer. Contante betalingen worden niet aanvaard door de STHEAN.

Kosten boeken. Noch de in de literatuurlijst aanbevolen noch de verplichte boeken zijn bij de prijs van een module inbegrepen. Aangezien boeken duur zijn, worden studenten vanaf het begin van de opleiding aangemoedigd een programma op te zetten waarin boeken met elkaar uitgewisseld kunnen worden. De aangewezen plek voor dit programma is de besloten STHEAN Facebookpagina. Tijdens studiedagen {(VMEA (2), de zgn. Oefendagen, maar ook tijdens Summer School lesdagen} zal de docent het initiatief voor het opzetten van een dergelijk programma nemen door relevante literatuur mee te nemen en deze aan de studenten ter inzicht aan te bieden.

Voor de IMEA en de VMEA (1) t/m (3) is het lesmateriaal bij de kosten inbegrepen. Het lesmateriaal wordt om milieuvriendelijke redenen niet gedrukt aan de student uitgereikt doch gemaild als pdf-bestand. 

Geluidsopnamen van lessen worden volgend op de les gratis aan de student toegestuurd. Ook op dit geluidsmateriaal is de tussen de STHEAN en de student aangegane Geheimhoudingsovereenkomst van toepassing. Aan verzoeken van studenten tot het opnieuw opsturen van reeds verzonden lesmateriaal en/of geluidsopnamen wordt tegen de volgende tarieven tegemoetgekomen: Lesmateriaal: 50€ per keer; Geluidsopname(n): 20€ per keer.

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk na ontvangst van het lesmateriaal. Verzuim of tussentijdse beëindiging van een module dan wel van de opleiding in zijn geheel geeft de student geen recht op gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het lesgeld.

Betaling in termijnen. Voor de modulen (niet voor de Oefendagen van de VMEA (2) en voor de lessen van de Summer School) is betaling tot aan drie termijnen mogelijk. De meerkosten voor administratie voor twee termijnen bedragen €20. Voor drie termijnen zijn de administratieve meerkosten €30. (een module die €475 kost en in twee termijnen van €237,50 wordt betaald, krijgt als eindbedrag €495 zodat de beide termijnbedragen op €247,50 uitkomen). Termijnbedragen die niet vóór of op de uiterste betaaldatum zijn voldaan, zijn onderhevig aan toegevoegde administratiekosten van 7,5% over de termijn in kwestie. In het voorbeeld van een module die in twee termijnen wordt betaald (€ 495) en waarbij de eerste termijn wel maar de tweede niet op tijd is betaald, worden de bedragen voor beide respectievelijk € 247,50 en € 266,06.

Blijft de student in gebreke een termijnbedrag te voldoen binnen een periode van 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn, dan zal hem/haar de toegang tot verdere deelname aan de gecontracteerde module worden ontzegd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op gedeeltelijke of volledige restitutie van het lesgeld.

De student ontvangt bij de factuur van de eerste termijn voor zijn/haar eigen administratie van de STHEAN een afschrift van de termijnen en de data waarop de opeenvolgende bedragen moeten zijn voldaan.

C. Annulering

De student dient annulering in alle gevallen schriftelijk (waaronder tevens verstaan wordt elektronisch verkeer via email) aan de STHEAN mee te delen.


1. Annulering van de Studieovereenkomst is kosteloos voor de duur van de bedenktijd die ligt tussen ontvangst door de STHEAN van de ingevulde Studieovereenkomst en Geheimhoudingsovereenkomst en ontvangst door de student van de factuur. Mocht annulering van de Studieovereenkomst plaatsvinden in de 24 uur die liggen tussen ontvangst van het lesgeld en de geplande verzending van het lesmateriaal, dan is 1/4 van het lesgeld verschuldigd en zal 3/4 door de STHEAN gerestitueerd worden.

2. Annulering van deelname aan een les door de student dient daags voor het plaatsvinden van de betreffende lesdag schriftelijk aan de STHEAN te worden gemeld. De gemiste les kan kosteloos worden ingehaald op een latere datum en alternatieve leslocatie voor zover die voorhanden zijn.

3. Annulering van een lesdag door de STHEAN dient daags door de STHEAN schriftelijk aan de deelnemende studenten te worden gemeld. Annulering kan plaatsvinden door ziekte van de docent of doordat het K.N.M.I. in het geval van bijzondere weersomstandigheden code oranje dan wel rood heeft afgegeven. In de uitzonderlijke gevallen waarin dit voorkomt wordt in gezamenlijk overleg tussen de STHEAN en de studenten naar een voor beide partijen geschikte alternatieve lesdag gezocht.

4. Annulering van een module kan voorkomen wanneer de STHEAN besluit dat er onvoldoende aanmeldingen zijn voor de desbetreffende module. Annulering wordt in dat geval binnen 24 uur schriftelijk medegedeeld aan studenten die aan de STHEAN interesse in deelname aan de desbetreffende module hebben getoond. Reeds betaalde gelden worden bij annulering van een module volledig gerestitueerd binnen 48 uur volgend op de mededeling van desbetreffende annulering.

D. Geheimhoudingsovereenkomst

Tussen de STHEAN en de student aan de school wordt een geheimhoudingsovereenkomst bij tweezijdige informatieverschaffing afgesloten. Door het tekenen van deze overeenkomst verplicht de STHEAN zich ertoe geen informatie over aan de school ingeschreven studenten aan derden te verschaffen. De student aan de STHEAN verplicht zich door het tekenen van de overeenkomst tot het op geen enkele wijze verspreiden van lesmateriaal dat hem/haar tijdens zijn/haar studie aan de STHEAN door de school is verschaft. Studenten die de geheimhoudingsovereenkomst niet tekenen en getekend bij de STHEAN inleveren (per reguliere post naar Draaibrugweg 2, 1332 AC, Almere, via email naar michaeldebaker896@gmail dan wel in persoon bij M.De Baker) ontvangen geen factuur en kunnen derhalve niet aan hun studie aan de STHEAN beginnen. Studenten die hun studie bij de STHEAN begonnen zijn op een datum voorafgaand aan die waarop de school het gebruik van een Geheimhoudingsovereenkomst invoerde, of de overeenkomst om andere redenen niet getekend hebben, kunnen geen volgende module(n) contracteren zonder deze alsnog te tekenen en getekend bij de STHEAN in te leveren.

E. Lesdata

De lesdata worden door de STHEAN uiterlijk een half jaar vóór aanvang van de respectievelijke modulen op de website bekend gemaakt. Eenmaal op de website geplaatst, zijn deze data slechts voor wijziging vatbaar wanneer de docent verhinderd is door lezingen in binnen- of buitenland. In dat geval schuift de les die gemist wordt door naar de volgende lesdag en wordt de eerste op een later tijdstip ingehaald. Wanneer blijkt dat, door ziekte, overmacht of anderszins, een lesdag niet plaats kan vinden, dan zijn de voorwaarden van toepassing zoals gespecificeerd in C. Annulering

F. Toelatingseisen

De STHEAN stelt geen andere eis voor toelating aan de kandidaat leerling dan een oprecht gevoelde wens cliënten therapeutisch te mogen begeleiden op hun ziels- en levenspad. Voorkennis van de astrologie kan een voordeel zijn maar is dat niet per definitie en daarmee geen eis voor toelating. Na een eerste kennismakingsgesprek kan de docent de kandidaat student vragen ter voorbereiding op de Inleidende Module Evolutionaire Astrologie zekere literatuur te bestuderen. Dat zal in bijna alle gevallen het boek Healing the Soul zijn van de hand van Mark Jones, dan wel andere literatuur die de docent relevant acht voor toelating.

G. Vrijstellingen

In principe moeten voorgaande modulen in hun geheel doorlopen zijn alvorens de leerling kan deelnemen aan vervolgmodulen. In gevallen echter waarbij de leerling in het kennismakingsgesprek aangeeft of laat blijken over voldoende specifiek evolutionair astrologische kennis te beschikken, kan in overleg met de docent vrijstelling verleend worden voor zekere module. De docent kan als voorwaarde tot vrijstelling het bestuderen van zekere literatuur als eis stellen en, indien hij dat nodig acht, besluiten tot een toelatingstoets voor de specifieke module waar de leerling aan deel wenst te nemen.

H. Groepsomvang

De STHEAN hanteert een minimale groepsgrootte van zes en een maximale groepsgrootte van vijftien deelnemers. Wanneer een groep vol is, worden kandidaat studenten verzocht zich in te schrijven voor deelname aan dezelfde module op een andere locatie in het land.

I. Studieduur en studiebelasting

Een lesdag bestaat uit 5.5 lesuren. De urenverdeling van lesdagen is als volgt: ochtend: 10:00–12:00, lunch: 12:00-13:00, middag: 13:00-15:00, theepauze: 15:00-15:30, vervolg middag: 15:30-17:00. De opleiding omvat 39 lesdagen met een totaal van 215 lesuren zodat het aantal contacturen 54 per leerjaar is (215 gedeeld door 4 jaar) De studiebelasting voor lezen, opdrachten en zelfevaluatie bedraagt 150 uur per leerjaar, wat gemiddeld 3 uur per week is.

J. Studiebegeleiding

Studiebegeleiding bestaat in de vorm van een wekelijks (gratis) spreekuur via Zoom dan wel Skype (vrijdagmiddag 16:30-17:30 uur) en in de vorm van een besloten Facebookpagina voor studenten aan de STHEAN. Ook kunnen studenten aan de STHEAN gebruik maken van privé lessen (80€/uur) waarin vragen worden beantwoord over de inhoud van de modulen, dan wel bij de STHEAN hulp vragen bij de voorbereiding van consulten die zij van zins zijn te voeren met cliënten (120€/uur).

K. Copyright versus eigendom

Voor de IMEA en de VMEA(1) t/m (3) is het lesmateriaal bij de kosten inbegrepen. Het lesmateriaal wordt om milieuvriendelijke redenen niet gedrukt aan de student aangereikt doch gemaild als pdf-bestand aangezien gebleken is dat sommige studenten er de voorkeur aan geven het lesmateriaal niet in gedrukte vorm te volgen maar op hun laptop/PC. Op deze manier wordt papier- en inktverspilling tegengegaan. Het copyright van het lesmateriaal berust ten alle tijden, ook na beëindiging van de studieovereenkomst, bij de STHEAN. Na ontvangst van het verschuldigde lesgeld voor een module wordt het bijbehorende lesmateriaal eigendom van de leerling doch blijft het onderhevig aan de geheimhoudingsovereenkomst afgesloten tussen de STHEAN en de student, en aan de daarin opgenomen voorwaarden.

L. Verplichte literatuur

In de Bijlagen van de Studiegids is een Literatuurlijst opgenomen waarin middels een kleurcodering aangegeven wordt welke boeken verplicht gelezen en bestudeerd moeten zijn voor het STHEAN eindexamen. Onderdeel van het eindexamen is een schriftelijke toets ontworpen om de kennis opgedaan tijdens het bestuderen van deze verplichte literatuur te testen. Een onvoldoende voor deze toets betekent dat een eventuele herkansing niet eerder dan drie maanden na het afgelegde eindexamen kan worden gedaan omdat ervan uit wordt gegaan dat de stof niet begrepen dan wel voldoende bestudeerd is (zie ook J. Herkansing toetsen en Eindexamen). Voor de Inleidende Module EA, de Vervolg Module (1), Vervolg Module (2) en Vervolg Module (3) hoeven geen andere boeken gelezen te worden dan Mark Jones, Healing the Soul en Mark Jones, The Soul Speaks.

M. STHEAN eindexamen

De STHEAN beschikt over een toetsplan en heeft de bepalingen m.b.t. haar tussentijdse toetsen en eindexamen vastgelegd in een Toetsings- en examenregeling welke opgenomen is in de Studiegids. Door het ondertekenen van de Studieovereenkomst verklaart de kandidaat student kennis te hebben genomen van- en akkoord te zijn met de inhoud van deze regeling.

N. Bereikbaarheid

Voor vragen van administratieve aard of m.b.t. het onderwijs is de STHEAN ten alle tijden bereikbaar, hetzij via de website (www.sthean.com > Contactformulier) telefoon (06.11808857), email (michaeldebaker896@hotmail.com), hetzij via Skype (michael.baker91). Vragen worden binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk dan wel mondeling beantwoord. Indien meer tijd nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden, ontvangt de leerling binnen 24 uur na ontvangst van de vraag een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de vraag en een indicatie van de termijn waarbinnen de leerling een antwoord op de vraag kan verwachten.

O. Geschillen en klachtenprocedure

In geval van een geschil tussen de STHEAN en een student wendt de student zich in eerste instantie tot de STHEAN in een poging het geschil intern op te lossen. Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden. De STHEAN verplicht zich ertoe 24 uur na ontvangst van de klacht schriftelijk bevestiging van ontvangst aan de student mee te delen. De STHEAN verplicht zich er voorts toe de klacht binnen één week na ontvangst van de klacht met de student te bespreken, hetzij schriftelijk dan wel in een persoonlijk gesprek. In alle gevallen worden klachten binnen vier weken na ontvangst door de STHEAN afgehandeld. Mocht dit door de aard van de klacht of door overige omstandigheden niet mogelijk zijn, dan wordt dit aan de student schriftelijk kenbaar gemaakt vergezeld van een toezegging m.b.t. de termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal zijn. Klachten worden in alle gevallen vertrouwelijk behandeld en bewaard voor een periode van vijf jaar.

Geschillen die niet onderling tot een bevredigende oplossing kunnen worden gebracht, kunnen worden voorgelegd aan de commissie van beroep van de Astrologische Vakvereniging Nederland (A.V.N.). Deze geschillen dienen schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat van de A.V.N.: Klachtencommissie van de Astrologische Vakvereniging Nederland, A.V.N. (dhr. Carol van den Hoorn, Secretaris van de Klachtencommissie en ombudsman van de A.V.N. (mail: astrologie@carolvandenhoorn.nl ) Lidmaatschap van de A.V.N. wordt in geval van een klacht door de STHEAN geverifieerd.

De uitspraak van de klachtencommissie van de A.V.N. is bindend voor zowel de STHEAN als de student. De STHEAN verplicht zich uiterlijk binnen vier weken na uitspraak van de commissie de klacht conform de uitspraak van de A.V.N. af te handelen.

Geactualiseerde informatie over de A.V.N. klachtenregeling vindt de student op de website van de A.V.N. door de volgende link te volgen: http://www.avn-astrologie.nl/vereniging/klachtenregeling

P. Beroepscode

Tijdens de beroepsopleiding verzorgd door de STHEAN wordt er gewerkt volgens de beroepscode van de Astrologische Vakvereniging Nederland (zie Studiegids Bijlagen). Van studenten aan de STHEAN wordt verwacht dat zij ten alle tijden handelen volgens het in deze code vastgelegde en de aanvulling daarop zoals opgesteld in STHEAN Uitgangspunten (zie Studiegids Bijlagen).

Q. Wijzigingen

De STHEAN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in locatie, rooster, curriculum en overige zaken die betrekking hebben op de aard en inhoud van haar activiteiten. Deze wijzigingen zullen in alle gevallen schriftelijk aan reeds ingeschreven studenten worden medegedeeld.