Curriculum

School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland

Opleiding tot therapeutisch evolutionair astroloog

STHEAN

Curriculum

Het curriculum: opbouw en inhoud van de opleiding

De opleiding tot therapeutisch evolutionair astroloog is dusdanig opgebouwd dat na het leggen van de fundamenten in de Inleidende Module EA in daarop aansluitende vervolgmodulen toegewerkt wordt naar een zo volledig mogelijk pakket aan specifiek evolutionair astrologische duidingsvaardigheden. Na de Vervolg Module EA (3), synastrie & composiet, wordt de student verondersteld zich deze vaardigheden zodanig eigen te hebben gemaakt dat zij gebruikt kunnen worden als instrument tot het therapeutisch werken met cliënten. De Vervolg Module (2), die bestaat uit drie oefendagen, is bedoeld de opgedane kennis en duidingsvaardigheden te consolideren en eventueel resterende onduidelijkheden op te helderen. Vanaf de Vervolg Module (4) EA komt het accent steeds meer te liggen op het aanleren en ontwikkelen van therapeutische vaardigheden en de integratie daarvan met reeds opgedane en nog te verwerven astrologische kennis en vaardigheden.

Het transpersoonlijke model van de psyche dat de opleiding hanteert bij het onderwijzen van deze therapeutische vaardigheden is ontstaan uit een samenvloeien van de inzichten uit veertig jaar regressietherapie (Morris Netherton, Roger Woolger, Paticia Walsh, Hans ten Dam, Rob Bontenbal, Ronald van der Maesen e.a.) en de psychosynthese van Roberto Assagioli. De opleiding besteedt geen aandacht aan psychologisch georiënteerde astrologie omdat het model van de psyche waar deze vormen van astrologie op zijn gebaseerd geen ruimte biedt voor de centrale idee van de evolutionaire astrologie, nl. een thematische zielsontwikkeling over een meerderheid van levens.

Dit betekent niet dat psychologische kennis niet belangrijk zou zijn. Het betekent dat de evolutionaire astrologie het energetisch krachtenveld dat bekend staat als psyche duidt als instrument tot het verwerkelijken van de zielsintenties. Zij gaat er bovendien vanuit dat dit veld slechts begrepen kan worden vanuit de zielsintenties. Zijn die intenties begrepen, zo leert de evolutionaire astrologie, dan zijn tevens de aard en werking van de psyche duidelijk.

De STHEAN biedt de student tijdens de duur van zijn/haar studie een totaal van veertien volledig uitgewerkte horoscoop duidingen volgens evolutionair astrologische principes aan zodat hij/zij niet alleen uitgelegd krijgt hoe de evolutionaire astrologie werkt maar haar ook in werking ziet.

Het lesprogramma

Het lesprogramma bestaat uit een Inleidende Module (IMEA) gevolgd door zes vervolgmodulen (VMEA). De Vervolg Module (7) is facultatief en uitsluitend bedoeld voor die leerlingen die wensen deel te nemen aan het Landelijk Examen.

Inleidende Module Evolutionaire Astrologie, IMEA

(157 pagina’s lesmateriaal; drie volledige EA horoscoop duidingen zoals gepubliceerd in het vakblad Astrofocus van de Astrologische Vakvereniging Nederland, A.V.N., tussen juni 2015 en maart 2016, te weten Carl Gustav Jung, Amy Winehouse en Christine Jorgensen)                                          

In deze eerste module wordt het fundament gelegd voor de opleiding. Achtereenvolgens komen aan de orde:

lesdag 1: grondbeginselen, esoterisch kader (de relatie tussen Bron, ziel en ego), Pluto door de huizen en archetypen: Ram t/m Maagd.

lesdag 2: vragen en antwoorden m.b.t. grondbeginselen & esoterisch kader; Pluto door de huizen en archetypen: Weegschaal t/m Vissen.

lesdag 3: de relatie tussen de Pluto plaatsing naar huis/teken en de maansknopen-as; de Evolutionaire As (Pluto, zuidknoop van de Maan, heer zuidknoop – Pluto polariteitspunt, noordknoop van de Maan, heer noordknoop).

lesdag 4: aspecten tussen Pluto en de maansknopen; evolutionaire struikelblokken (planeten die 90° op de maansknopen-as staan, zgn. “skipped steps”).

lesdag 5: Uranus als trauma indicatie; het integreren van Uranus in de Evolutionaire As.

lesdag 6: integratie van Uranus als trauma indicatie en eventuele skipped steps met de Evolutionaire As a.d.h.v voorbeeld horoscopen aangedragen door leerlingen.

Vervolg Module (1) EA

(219 pagina’s lesmateriaal; volledige horoscoop duiding Lance Armstrong, Angelina Jolie, Agatha Christie, Toon Hermans, Josef Fritzl, Richard Nixon)

In deze eerste vervolgmodule, die omvangrijk is zowel qua tekst als qua inhoud en in vele opzichten het hart van de opleiding vormt, worden de volgende onderwerpen geplaatst op het fundament van de IMEA:

lesdag 1: uitleg van drie onderscheiden bewustzijnsniveaus en hun onderverdelingen; het duiden van een en dezelfde horoscoop op de drie onderscheiden bewustzijnsniveaus (horoscoop: Geert Wilders)

lesdag 2: uitleg van de vier manieren waarop Pluto aanzet tot evolutie a.d.h.v. de horoscoop van drie bekende mensen en een cliënte (Lance Armstrong, Carl Jung, Angelina Jolie, cliënte van de docent): gestage versus cataclysmische evolutie.

lesdag 3: De planetaire methode tegen de achtergrond van de bevindingen opgedaan tijdens het duiden van de Evolutionaire As, ofwel: waarom heeft de ziel gekozen voor deze of gene planeet in dit of dat teken in zeker huis? Hoe gaat die planeet in dat teken en in dat huis en opererend onder die specifieke aspecten bijdragen aan het verwezenlijken van de zielsintenties?

lesdag 4: het duiden van aspecten in maanfasen; een volledige verkenning van zowel mineure als majeure aspecten tegen de achtergrond van de zielsintenties (gebruikte horoscoop: Agatha Christie)

lesdag 5: De Mars-Pluto faserelatie; Mars als lager octaaf van Pluto; inzicht in hoeveel levens de meest wezenlijke evolutionaire en karmische kwesties reeds spelen; verschil tussen karmische en evolutionaire noodzaak; primaire levens versus niet-primaire levens (horoscoop: Jeffrey Green, Amy Winehouse) Mars transits en secundaire progressies geduid tegen de achtergrond van de zielsintenties (horoscoop Lance Armstrong ten tijde van de val: cataclysmische evolutie)

lesdag 6: de werking en functie van retrograde planeten (horoscopen: Josef Fritzl, Richard Nixon), transits en secundaire progressies Richard Nixon ten tijde van de val geduid tegen de achtergrond van de zielsintenties: cataclysmische evolutie, bevindingen teruggekoppeld aan het geleerde tijdens lesdag 2)

Vervolg Module (2) EA: drie oefendagen

De bedoeling van deze drie oefendagen is het geleerde in de eerste twee modulen te consolideren en de student de gelegenheid te bieden tot het stellen van vragen zonder de druk van nieuw te verwerven lesstof.

Deelname aan deze module is verplicht voor die studenten die door wensen te gaan naar de Vervolg Module (3) EA doch tevens toegankelijk voor hen die nog bezig zijn met voorgaande modulen. Voor deze laatste groep geldt dat deelname aan de VMEA(2) telt op weg naar deelname aan de VMEA(3).

Studenten die eenmaal hebben deelgenomen aan de VMEA(2) kunnen daarna net zo vaak blijven deelnemen aan deze module als zij willen. Deelname kan geschieden per lesdag (70€) of per drie lesdagen (210€). Aangezien studenten van verschillende niveaus bijeenkomen tijdens deze oefendagen bieden zij een goede gelegenheid tot consolidatie niet alleen van het geleerde maar ook van de STHEAN studentengemeenschap. Dat dit laatste ook echt zo werkt, blijkt vooral uit het feit dat studenten die hebben deelgenomen aan de VMEA(2) actiever worden in de uitwisseling van ideeën op de besloten STHEAN. Facebookpagina.

De drie Oefendagen van de VMEA(2) zijn inwisselbaar tegen de lesdagen van de Summer School. Willekeurig welke combinatie is mogelijk om door te kunnen gaan naar de VMEA(3): twee VMEA(2) Oefendagen en een Summer School lesdag; twee Summer School lesdagen en een VMEA(2) Oefendag; drie Summer School lesdagen; drie VMEA(2) Oefendagen. Het doet er niet toe. Zolang je maar drie van deze dagen gedaan hebt alvorens je verder gaat met de VMEA(3). Zie ook op deze website: Actueel > Speciale Lesdagen.

Vervolg Module (3) EA: synastrie & composiet

(233 pagina’s lesmateriaal plus 41 pagina’s FAQs; twee volledige EA horoscoop duidingen: beroemd persoon A en diens partner=Persoon B)

Na de consolidatie van de opgedane kennis en geleerde duidingsvaardigheden tijdens de VMEA(2) worden deze nu toegepast op de synastrie- en composiethoroscoop volgens evolutionair astrologische principes. De bedoeling daarbij is de leerling die handvatten aan te reiken die hem/haar in staat stellen erachter te komen welke karmische kwesties twee mensen opnieuw bij elkaar heeft gebracht en hoe de relatie tussen hen beiden zowel de individuele evolutionaire intenties van ieder als die van de relatie zelf dient. Achtereenvolgend komen aan de orde:

lesdag 1: Relatiedynamiek. Verdere verkenning van de relatie Yod (huis 2 – huis 12 – huis 7); de horoscoop in via het 2e huis: essentiële basisbehoeften; Saturnus, Steenbok en het 10e huis: chaos en de Duistere Eros, ofwel de Devolutie van de Seksualiteit in de afgelopen 8,000 jaar (eerste kennismaking met de astrologische tijdperken en hun polaire sub-tijdperken); Pluto en de evolutie van de seksualiteit in het collectief; de archetypen bezien vanuit seksueel perspectief; vier verschillende relatietypen en hun onderverdelingen, Venus-Mars faserelatie in de individuele en in de composiethoroscoop.

lesdag 2: Synastrie, deel 1, mogelijke synastrie plaatsingen, volledige horoscoop duiding bekend persoon A.

lesdag 3: Synastrie, deel 2, volledige horoscoop duiding bekend persoon B.

lesdag 4: Synastrie deel 3, Evolutionaire As persoon A op die van persoon B.

lesdag 5: Synastrie deel 3, Evolutionaire As persoon B op die van persoon A.

lesdag 6: de composiethoroscoop van persoon A & persoon B.

Vervolg Module (4) EA

(geen lesmateriaal. Verplichte literatuur voor eindexamenkandidaten. Zie literatuurlijst STHEAN;  één volledige EA horoscoop duiding: Marc Dutroux, aangevuld door de horoscopen van leerlingen in de groep)

In deze vierde vervolgmodule komt het accent steeds meer te liggen op het ontwikkelen van die therapeutische vaardigheden die kunnen helpen bij het interpreteren van en therapeutisch omgaan met de traumalading die reist van leven naar leven.

Na een uitvoerige behandeling van de Trauma Helix wordt de rol van Cheiron a.d.h.v. voorbeeld horoscopen besproken. Steeds vaker zullen studenten de behoefte voelen hun eigen horoscoop daarbij met elkaar klassikaal te bespreken. Inmiddels zijn voldoende therapeutische vaardigheden en vertrouwen opgebouwd om dit te kunnen doen. De keuze om dit te doen echter ligt altijd bij de leerling, in de volle wetenschap dat niets van wat te berde komt op enigerlei wijze buiten de klas met derden besproken zal worden. Ook voor de STHEAN geldt een plicht van absolute geheimhouding van persoonlijke gegevens die in de klas ter lering aan de groep worden aangeboden. Deze plicht komt tot uitdrukking in het tweerichtingsverkeer van de geheimhoudingsovereenkomst afgesloten tussen de STHEAN en de aan de STHEAN ingeschreven student (zie artikel 7. Geheimhoudingsovereenkomst). In deze module komen aan de orde:

lesdag 1: het duiden van de Trauma Helix (horoscoop: Marc Dutroux); herdefinitie van het begrip ‘transpersoonlijke planeten’; de aard van fysiek, emotioneel en spiritueel trauma; de Trauma Vortex; het naar thema en inhoud herkennen van actualisaties van traumatische gebeurtenissen uit vorige levens; hoe te luisteren naar het “verhaal achter het verhaal” (Roger Woolger) tijdens het consult (identificatie van de traumalading).

lesdag 2: Cheiron en de Trauma Helix, deel 1; vraagtechnieken die de traumalading identificeren; hoe therapeutisch verantwoord om te gaan met een eenmaal geïdentificeerde traumalading; het terugkoppelen van de in het gesprek met de cliënt geïdentificeerde traumalading naar de Trauma Helix en de Cheiron plaatsing.

lesdag 3: therapeutische consultvaardigheden, deel 1; de psychosynthese van Roberto Assagioli historisch geplaatst; grondbeginselen van de psychosynthese.

lesdag 4: onderschepte en herhaalde tekens; duiding van beide tegen de achtergrond van de Evolutionaire As, de Trauma Helix én de Cheiron plaatsing.

lesdag 5: Cheiron en de Trauma Helix, deel 2; verdere verdieping van gespreks- en duidingstechnieken alsook therapeutische integriteit in het omgaan met trauma.

lesdag 6: therapeutische consultvaardigheden, deel 2; verdere verkenning van de psychosynthese van Roberto Assagioli; boekbesprekingen psychosynthese literatuur.

Vervolg Module (5) EA

(geen lesmateriaal. Verplichte literatuur voor eindexamenkandidaten. Zie literatuurlijst STHEAN ; gebruikte horoscopen: de 14 eerder behandelde EA horoscopen, aangevuld door de horoscopen van leerlingen in de groep)

In deze module zal blijken dat niet alleen de Maan een noord- en een zuidknoop heeft maar dat ook de planeten twee punten hebben waarop hun baan de ecliptica snijdt.

Deze zgn. Planeet Knopen bieden diep inzicht in het zielsverhaal en zullen een enorme verrijking blijken te zijn van de inzichten opgedaan in de verkenning van de Evolutionaire As. Ook wordt in deze module aandacht besteed aan hoe de grote levensloopcycli (Jupiter, Saturnus, Uranus) in elkaar grijpen en geduid kunnen en dienen te worden tegen de achtergrond van de zielsintenties. Zo zal blijken dat de betekenis die deze cycli hebben voor de evolutie van het collectief ten nauwste verbonden is met hun invloed op persoonlijke evolutie.

Voorbeelden van de individuele betekenis van transits, primaire, secundaire en tertiaire progressies komen tevens aan bod in deze module (secundaire directies worden niet behandeld). Het behandelde materiaal grijpt terug op twee voorbeelden die eerder in de opleiding aan de orde zijn gekomen: de transits en secundaire progressies in het leven van Lance Armstrong en Richard Nixon ten tijde van beider respectievelijke val (VMEA(1), lesdag 4 & 5). Nieuwe voorbeelden worden in deze module gegeven.

lesdag 1: evolutionaire transits, primaire, secundaire en tertiaire progressies, deel 1

lesdag 2: therapeutische consultvaardigheden, deel 3: integratie van de evolutionaire astrologie en psychotherapeutische technieken gebaseerd op de psychosynthese.

lesdag 3: het werken met de planetaire knopen (zuid- en noordknoop van Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto en Cheiron), deel 1.

lesdag 4: het werken met de planetaire knopen (zuid- en noordknoop van Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto en Cheiron), deel 2.

lesdag 5: therapeutische consultvaardigheden, deel 4: verdere integratie van de evolutionaire astrologie en psychotherapeutische technieken gebaseerd op de psychosynthese.

lesdag 6: het integreren van de Planetaire Knopen met de Evolutionaire As, de Trauma Helix én Cheiron.

Vervolg Module (6) EA

(geen lesmateriaal. Verplichte literatuur voor eindexamenkandidaten. Zie literatuurlijst STHEAN; gebruikte horoscopen: de 14 eerder behandelde EA horoscopen, aangevuld door de horoscopen van leerlingen in de groep)

In deze module wordt uitgelegd en geoefend hoe te werken met de asteroïden Vesta, Juno, Ceres & Pallas Athene. Hun rol in het ontwaken van een hernieuwd matriarchaal bewustzijn in de overgang naar het Waterman-Leeuw tijdperk wordt uitgelegd aan de hand van voorbeeldhoroscopen. Ook deze vier asteroïden hebben een eigen zuid- en noordknoop en ook die zijn van betekenis, zoals in deze module duidelijk zal worden. Aspecten tussen belangrijke punten op de Evolutionaire As en andere planeten/punten in de horoscoop komen eveneens aan de orde in deze voorlaatste module. Er wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen van therapeutische vaardigheden en aan het duiden van transits, primaire, secundaire en tertiaire progressies tegen de achtergrond van de Evolutionaire As. De vraag bij dit laatste onderdeel is steeds: welke betekenis hebben deze transits en progressies in het licht van de zielsintenties voor het huidige leven? Het antwoord op de vraag wordt vervolgens in het licht geplaatst van de levensloopcycli die in de vorige module voor het eerst aan bod kwamen.

Het behoort tijdens deze laatste module tot de mogelijkheden dat de docent door de eindexamenkandidaat uitgenodigd wordt een of meerdere consulten bij te wonen, dan wel getuige te zijn van die consulten via video opnamen, zodat hij kan zien of het geleerde op therapeutisch en ethisch verantwoorde wijze in de praktijk wordt gebracht. Dit soort observaties van consulten gegeven door de eindexamenkandidaat wegen zwaar mee in de beoordeling van het eindexamen.

lesdag 1: het werken met Vesta, Juno, Ceres & Pallas Athene; integratie van deze asteroïden met de Evolutionaire As.

lesdag 2: therapeutische consultvaardigheden, deel 5, evolutionaire astrologie en psychosynthese in werking: concrete voorbeelden uit de praktijk van de docent.

lesdag 3: het duiden van aspecten naar de diverse punten op de Evolutionaire As.

lesdag 4: het werken met de zuid- en noordknoop van Vesta, Juno, Ceres & Pallas Athene.

lesdag 5: evolutionaire transits, primaire, secundaire en tertiaire progressies, deel 2

lesdag 6: therapeutische consultvaardigheden, deel 6, evolutionaire astrologie en psychosynthese in werking: concrete voorbeelden uit de praktijk van zowel docent als student.

STHEAN EINDEXAMEN

Vervolg Module (7) EA

Deze laatste module is geheel gericht op de voorbereiding op het Landelijk Examen. Studenten die aan dit examen wensen deel te nemen worden in kleine groepen én individueel door de docent begeleid. De docent zal de student helpen door steeds meer op-maat-gemaakt-advies te verlenen m.b.t. de voorbereiding van consulten én de voorbereiding van het eindexamen.

lesdag 1: voorbereiding Landelijk Examen

lesdag 2: voorbereiding Landelijk Examen

lesdag 3: voorbereiding Landelijk Examen

lesdag 4: voorbereiding Landelijk Examen

lesdag 5: voorbereiding Landelijk Examen

lesdag 6: voorbereiding Landelijk Examen