Geschillen- en klachtenprocedure

STHEAN Geschillen- en klachtenprocedure

In geval van een geschil tussen de STHEAN en een student wendt de student zich in eerste instantie tot de STHEAN in een poging het geschil intern op te lossen. Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden (zie STHEAN Klachtenformulier op deze pagina).

De STHEAN verplicht zich ertoe 24 uur na ontvangst van de klacht schriftelijk bevestiging van ontvangst aan de student mee te delen. De STHEAN verplicht zich er voorts toe de klacht binnen één week na ontvangst van de klacht met de student te bespreken, hetzij schriftelijk dan wel in een persoonlijk gesprek.

In alle gevallen worden klachten binnen vier weken na ontvangst door de STHEAN afgehandeld. Mocht dit door de aard van de klacht of door overige omstandigheden niet mogelijk zijn, dan wordt dit aan de student schriftelijk kenbaar gemaakt vergezeld van een toezegging m.b.t. de termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal zijn. Klachten worden in alle gevallen vertrouwelijk behandeld en bewaard voor een periode van vijf jaar. 
Geschillen die niet onderling tot een bevredigende oplossing kunnen worden gebracht, kunnen worden voorgelegd aan de commissie van beroep van de Astrologische Vakvereniging Nederland (A.V.N.). Deze geschillen dienen schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat van de A.V.N. De uitspraak van de klachtencommissie van de A.V.N. is bindend voor zowel de STHEAN als de student. De STHEAN verplicht zich uiterlijk binnen vier weken na uitspraak van de commissie de klacht conform de uitspraak van de A.V.N. af te handelen.

Een klacht kan ingediend worden door het invullen en per mail vesturen van het STHEAN klachtenformulier:

STHEAN Klachtenformulier

Geactualiseerde informatie over de A.V.N. klachtenregeling vindt de student op de website van de A.V.N. door de volgende link te volgen:
http://www.avn-astrologie.nl/vereniging/klachtenregeling

In gevallen waar het eindexamen niet met goed gevolg is afgelegd, geldt het volgende:

  1. De kandidaat heeft het recht schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de opleiding dan wel bij de Astrologische Vakvereniging Nederland (A.V.N.)
  2. Mochten eventuele geschillen tussen de STHEAN en de kandidaat die niet geslaagd is voor het examen niet onderling kunnen worden opgelost, dan is de uitspraak van de A.V.N. met betrekking tot het al dan niet slagen van de kandidaat voor genoemd examen bindend. De uitspraak van de A.V.N. wordt zowel de STHEAN als de kandidaat schriftelijk medegedeeld binnen de periode van een maand na het indienen van het bezwaar.
  3. Kandidaten die het examen niet met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen bij de STHEAN een herkansing aanvragen. De STHEAN zal daartoe in overleg met de kandidaat een geschikte datum vaststellen die niet eerder dan drie maanden na het eerder afgelegde examen mag liggen en niet later dan twaalf maanden. In de tussenliggende periode zal de STHEAN de kandidaat op maat gemaakt studieadvies aanbieden, bedoeld om de kandidaat te helpen bij een maximale kans op slagen tijdens de aangevraagde en vastgestelde herkansing. De eventuele lessen die volgen op dit studieadvies zijn onderhevig aan door de STHEAN gehanteerde tarieven.
  4. De kandidaat heeft in alle gevallen recht op een onbeperkt aantal herkansingen. De kosten voor een herkansing zijn gelijk aan die van het examen (200€).

In geval van een klacht kan de student zich richten tot dhr. Carol van den Hoorn, secretaris van de klachtencommissie en ombudsman van de A.V.N., email: 

astrologie@carolvandenhoorn.nl