Privacy Policy

Privacyverklaring

Over ons

 • De School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland (hierna: STHEAN) is een door de A.V.N. (Astrologische Vakvereniging Nederland) erkende opleiding
 • De Opleiding wordt aangeboden door de handelsnaam Astro Light Consulting (hierna: ALC)
 • Bezoekadres: Patrijzenhof 61, 3755EM, Eemnes
 • Postadres: Patrijzenhof 61, 3755EM, Eemnes
 • Contact: michaeldebaker896@gmail.com
 • K.v.K. nummer: 59505079

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende website:

ALC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Astro Light Consulting

Hr. M. De Baker

Patrijzenhof 61

3755EM Eemnes

Tel.: 06.11808857

E-mail: michaeldebaker896@gmail.com

Algemeen

Jouw privacy is belangrijk voor ALC. Tijdens de opleiding en bij het bezoeken van onze website worden jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij verwerken, hoe lang wij ze bewaren en wat wij doen om ze te beschermen.

Algemene persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

ALC verwerkt persoonsgegevens doordat personen gebruik maken van onze diensten en/of omdat ze deze gegevens zelf aan ons verstrekken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Foto
 • Testimonial
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Vooropleiding
 • Betalingsgegevens
 • Studieresultaten
 • IP-adres
 • Gegevens over het gebruik van de website (Google Analytics)

Grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) waarop dit is gebaseerd

ALC heeft het recht persoonsgegevens te verwerken op basis van 3 van de 6 grondslagen van de A.V.G. zoals deze vermeld staan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 • Toestemming van de betrokken persoon
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Het gerechtvaardigd belang is dat het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten van ALC: zonder deze persoonsgegevens kunnen wij de opdracht die jij ons gegeven hebt niet uitvoeren.

Bijzondere persoonsgegevens

ALC verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (geloof, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid) en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over kwetsbare personen zoals kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze hiervoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. ALC kan echter niet controleren of een bezoeker van onze website jonger is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via michaeldebaker896@gmail.com zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

ALC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Dienstverlening door ALC
 • Contact opnemen naar aanleiding van een verzoek daartoe via de website of anderszins
 • Persoonlijke evaluatie van studieresultaten
 • Facturen verzenden
 • Informatie verzenden over onze diensten en producten
 • Verzending van e-books of promotiematerialen
 • Het bijhouden van studieresultaten van studenten
 • Het bijhouden van statistieken over bezoekers aan de website
 • Onderzoek mogelijk maken naar de werking van en klanttevredenheid over de STHEAN (zie verder Delen van persoonsgegevens met derden).

Geen toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

Wanneer je het contactformulier op onze website gebruikt of je langs andere weg aanmeldt voor de STHEAN opleiding ga je automatisch akkoord met het door ALC verwerken van de persoonsgegevens die je zelf hebt ingevuld.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Bij inschrijving via de website van de school (sthean.com) heeft de hostingprovider InMotion hosting toegang tot bepaalde algemene persoonsgegevens. InMotion hosting is een Amerikaans bedrijf dat volledig voldoet aan de Europese wetgeving General Data Protection Regulation (GDPR). Lees hiervoor het privacybeleid van InMotion hosting

https://www.inmotionhosting.com/privacy-policy

 • ALC deelt jouw contact- en betalingsgegevens met Calador Administrative & Fiscale Dienstverlening, Vlierberg 4-05, 3755BS, Eemnes. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten met Calador.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

ALC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Studentenadministratie: personalia, adres, contactgegevens, studievorderingen: tot maximaal 1 jaar na het behalen van het diploma 1. algemeen evolutionair astroloog 2. Therapeutisch evolutionair astroloog
 • In het kader van de wettelijke bewaartermijn financiële administratie: 7 jaar.

Delen van je persoonsgegevens met derden

ALC verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien

 • er sprake is van een verzoek tot dataportabilitieit, d.w.z. wanneer je ALC verzoekt de gegevens over te dragen aan bijvoorbeeld een andere astrologie opleiding van jouw keuze. In het geval van een dergelijk verzoek, is ALC gehouden de gegevens aan bedoelde derde over te dragen in een hanteerbaar, veel gebruikt bestand (i.e. Word, of Excel).
 • zij de gegevens nodig heeft om te voldoen aan een wettelijke verplichting (i.e. haar belastingplicht).

Rechten van de cliënt m.b.t. door hem/haar verstrekte persoonsgegevens

Wanneer je bovengenoemde persoonsgegevens aan ALC hebt verstrekt, kun je ten alle tijden bij ALC een verzoek indienen tot het uitoefenen van jouw rechten m.b.t. de door jou verstrekte gegevens. Deze rechten zijn:

 • het recht op de hoogte te blijven van wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Aan dit recht is reeds tegemoetgekomen in deze Privacy Verklaring, maar je hebt niettemin het recht ALC om verdere opheldering dan wel toelichting te vragen. ALC is gehouden deze aan je te geven.
 • Het recht tot inzage in de door jou aan ALC verschafte persoonsgegevens. ALC zal bij het inwilligen van je verzoek toelichten welke persoonsgegevens zijn verwerkt, met welk doel dat gebeurd is en aan wie de gegevens eventueel verstrekt zijn. ALC is niet verplicht je inzage te geven in aantekeningen gemaakt tijdens evaluatiegesprekken als deel van de STHEAN opleiding. Zijn deze aantekeningen opgenomen in een dossier of verstrekt aan derden, dan is ALC hier wel toe verplicht.
 • Het recht tot correctie van de door jou aan ALC verschafte persoonsgegevens. Wanneer de gegevens feitelijk niet juist zijn, onvolledig zijn, niet/niet langer nodig zijn voor het doel waartoe ze verschaft en verzameld zijn, of wanneer de gegevens in strijd met de wet worden gebruikt dan wel het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, heeft de cliënt het recht deze aan te passen, te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, dan wel te verwijderen.
 • Het recht op dataportabiliteit. Wanneer je besluit over te stappen naar een andere opleiding, heb je als student het recht je gegevens over te (laten) dragen naar deze derde. ALC is in dat geval verplicht aan je verzoek te voldoen en de gegevens over te dragen in een hanteerbaar en veelvuldig gebruikt bestand. ALC is niet verplicht bij een verzoek tot dataportabiliteit haar behandelplannen, aantekeningen, indrukken dan wel conclusies over te dragen. Het gaat bij de overdracht uitsluitend om digitale bestanden, niet om gegevens door ALC op papier bewaard. ALC is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig overdragen van de persoonsgegevens, waarbij zij gehouden is ervoor zorg te dragen dat de gegevens bij de juiste persoon/instantie terechtkomen. Zij zal te dien einde bij deze persoon/instantie schriftelijke bevestiging (per e-mail dan wel per post) van ontvangst van de gegevens aanvragen en deze aan jou, de student, schriftelijk (per e-mail dan wel per post) op de kortst mogelijke termijn doen toekomen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering dan wel portabiliteit van je persoonsgegevens tot ALC richten door het sturen van een e-mail naar michaeldebaker896@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, i.e. de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch altijd binnen vier weken na ontvangst, op je verzoek. ALC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruik van Cookies op website

ALC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen

ALC neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op/gewist van een externe, met paswoord beveiligde harde schijf die slechts verbonden is met de PC waarop jouw gegevens binnenkomen wanneer deze opgeslagen worden. Deze harde schijf wordt bewaard in een kluis. Slechts de functionaris gegevensbescherming heeft toegang tot deze kluis, en alleen hij kent de toegangscode van de kluis. Als je desalniettemin de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van mogelijk misbruik van door jou verstrekte gegevens, neem dan contact op met ALC door het sturen van een e-mail naar michaeldebaker896@gmail.com